Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten ouders en leerkrachten over het schoolbeleid. In veel gevallen is er adviesrecht en in enkele gevallen zelfs instemmingsrecht. De directie schuift op uitnodiging van de MR aan om vragen te beantwoorden of beleidsontwikkelingen te bespreken.

Verkiezingen

Ouders kunnen zich jaarlijks verkiesbaar stellen voor één van de drie zetels van de oudergeleding. U wordt van de verkiezingen op de hoogte gebracht via Parro en de nieuwsbrief. Bij voorkeur zien we van elke locatie minimaal één ouder vertegenwoordigd in de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR van onze eigen school is er ook een GMR op stichtingsniveau. Deze neemt ook beslissingen die invloed hebben op het onderwijs op de Reggewinde.

In de GMR zitten acht ouder- en personeelsvertegenwoordigers. Zij overleggen met het bestuur over alle beleidszaken die álle of meerdere Roosscholen aangaan. Namens de scholen in gemeente Hellendoorn zijn Marjon ter Haar en Yvonne Siccama (oudergeleding) en Jeanette Raben (personeelsgeleding) hierin vertegenwoordigd.