Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

 • samenwerken in vertrouwen
 • onderwijs naar mogelijkheden
 • met plezier ‘leren leren’
 • openheid en eerlijkheid

Vreedzame school

Sociale competentie en democratisch burgerschap

Om onze uitgangspunten "Op de Reggewinde word je gezien en gehoord en voel je dat je er bij hoort" en "Op de Reggewinde werken we structureel aan persoonlijkheidsontwikkeling" effectief vorm te geven werken met het programma en de filosofie van de Vreedzame School.

Het team volgt op dit moment de tweejarige training om de licentie te verkrijgen. Meer dan 500 scholen in Nederland zijn ons al voorgegaan.

Wat is de Vreedzame school?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Doelen van De Vreedzame School

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

De klas en de school als oefenplaats

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Maar hoewel er een lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle groepen, is De Vreedzame School veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.

De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Jaarlijkse terugkerende thema's

Elk jaar worden onderstaande thema's in alle groepen behandeld:

 • We horen bij elkaar (groepsvorming, klassenafspraken, positief klimaat)
 • We lossen conflicten zelf op (conflicten zijn zelf op te lossen, ruzies niet)
 • We hebben oor voor elkaar (communicatie, misverstanden, actief luisteren, samenvatten)
 • We hebben hart voor elkaar (herkennen eigen gevoelens, gevoelens uiten, gevoelens van een ander accepteren)
 • We dragen allemaal een steentje bij (mediatie, leerlingparticipatie)
 • We zijn allemaal anders (verschillen onderzoeken in familie, klas, school, omgeving, en de wereld)

Filmpje over de Vreedzame School

Deel deze pagina: