Plaatje bij het artikel van Daltonschool Reggewinde

Daltonschool Reggewinde staat voor:

 • samenwerken in vertrouwen
 • onderwijs naar mogelijkheden
 • met plezier ‘leren leren’
 • openheid en eerlijkheid

Sociale competentie

Zicht op het sociaal emotioneel functioneren

Op de Reggewinde gebruiken we het observatieinstrument ZIEN! om de sociale competenties van uw kind helder in beeld te krijgen.

Wat is sociale competentie?

Sociale competenties zijn die vaardigheden die je nodig hebt om in het maatschappelijke leven op een adequate wijze sociaal en emotioneel te functioneren, waarbij iemand rekening houdt met zowel zijn eigen belangen als met die van anderen. Het geeft je een goede basis om succesvol te opereren in de Nederlandse maatschappij.

Waar geeft Zien duidelijkheid over?

De leerkracht observeert het gedrag van uw kind om, als het nodig is, extra ondersteuning te bieden bij het sociaal-emotioneel functioneren. Hierbij probeert de leerkracht gebruik te maken van sterke kanten van het kind.. De leerkracht observeert de volgende onderdelen:

Zeven ZIEN!-dimensies

We gebruiken bij de uitslag zeven kernbegrippen, dat noemen we de zeven ZIEN!-dimensies.

 • Betrokkenheid: Het kind is met aandacht en plezier bezig met de leervakken of de activiteiten op school. Het kind is innerlijk gericht op de taak of de activiteit.
 • Welbevinden: Het kind laat positieve gevoelens zien ten opzichte van schoolse situaties, bij deze leerkracht en klasgenoten. Het kind heeft een opgewekte, levenslustige, vitale, ontspannen en open houding. 

Bij de vaardigheden horen twee of drie vaardigheden telkens bij elkaar. Als je ze samen bekijkt, krijg je een beter beeld over wat uw kind veel doet en wat het misschien minder doet. Het is goed als er een evenwicht is tussen ruimte geven aan een ander en ruimte nemen voor jezelf.

Bij ruimte nemen voor jezelf hoort dat het kind op anderen af kan stappen en contact kan maken met anderen. Deze vaardigheid noemen we Sociaal initiatief. Bij ruimte nemen hoort ook het vasthouden aan eigen ideeën van het kind. Dat is Sociale autonomie.

 • Sociaal initiatief: Het kind stapt uit zichzelf af op anderen, het maakt contact met andere kinderen of volwassenen. Het kind begint vanuit zichzelf met vertellen of stelt zelf vragen.
 • Sociale autonomie: Het kind heeft een eigenheid, maakt zelf keuzes en blijft bij die keuzes.

Wanneer het kind ruimte geeft aan de ander, zal het zich flexibel opstellen. Hierbij hoort de vaardigheid Sociale flexibiliteit. Bij ruimte geven hoort ook het vragen van weinig aandacht en het controleren van het gedrag. Hierbij hoort de vaardigheid Impulsbeheersing. Om ruimte te kunnen geven, moet het kind rekening kunnen houden met de ander. Hierbij hoort de vaardigheid Inlevingsvermogen.

 • Sociale flexibiliteit: Het kind past zijn gedrag aan als de situatie verandert of als een ander dat vraagt. Het is in staat om een compromis te sluiten en zijn eigen plan los te laten als dat nodig is en kan zich over een teleurstelling heen zetten.
 • Impulsbeheersing: Het kind houdt zich aan de regels, vraagt weinig aandacht en heeft controle over zijn eigen gedrag. Het kind denkt na voordat het iets doet.
 • Inlevingsvermogen: Het kind laat door zijn gedrag merken dat het rekening houdt met de gedachten en gevoelens van anderen. Het kind luistert, toont belangstelling, zegt aardige dingen en gedraagt zich.

Alleen signaleren, niet beoordelen

ZIEN! werkt met een landelijk gemiddelde. De mate waarin uw kind het gedrag laat zien wordt dus getalsmatig vergeleken met een landelijk norm. We kunnen dan bijvoorbeeld zeggen dat het welbevinden boven- of ondergemiddeld is. De uitslag is geen waardering of beoordeling van het gedrag van een uw kind, maar een rapportage. 

Met de uitslag kan de leerkracht overwegen ondersteuning te bieden aan het kind, met het doel bepaald gedrag te helpen ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk allereerst de gehele groep goed in beeld te houden. Niet alles wat benedengemiddeld is reden tot zorg of actie. 

De Reggewinde wil in samenspraak met ouders het beeld compleet en gelijkgezind krijgen en samen met hen afwegingen maken hoe we uw kind het beste kunnen helpen.

Oudersuggesties om kinderen te helpen

Ouders kunnen op deze pagina alle oudersuggesties raadplegen. 

Deel deze pagina: